Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên 1

Giảng viên: LÊ THỦY KIM CƯƠNG

Chuyên Gia Nail và Nối Mi
 
Đội ngũ giảng viên 2

Giảng viên: Trần Thị Mừng

Chuyên gia Nail
 
Đội ngũ giảng viên 3

Giảng viên: NGUYỄN THỊ KIM YẾN

Chuyên Gia Nail và Nối Mi