Cô Hoàng Hằng Nga 1

Cô Hoàng Hằng Nga

Tu nghiệp 5 năm tại châu Âu Giảng dạy tại Việt Nam từ 2004